فرش افشان دریا کرم 700 شانه ورجین تراکم 2550 - فرش کاشان