فرش گنبد زرشکی گل برجسته 1200 شانه تراکم 3600 - فرش کاشان