فرش هالیدی زرشکی طرح 700 شانه تراکم 2100 - فرش کاشان