فرش خشتی لوکس دلفینی  1200 شانه تراکم 3600 - فرش کاشان