فرش خشتی لوکس سبز پسته ای 1200 شانه تراکم 3600 - فرش کاشان