فرش طرح صادراتی کرم 1200 شانه تراکم 3600 - فرش کاشان