فرش صنم سرمه ای  طرح 700 شانه تراکم 2100 - فرش کاشان