فرش شاهکار طرح شبستان سرمه ای 1200 شانه تراکم 3600 - فرش کاشان