فرش شاهکار طرح شبستان گردویی 1200 شانه تراکم 3600 - فرش کاشان