فرش طرح تندیس فیلی  1200 شانه تراکم 3600 - فرش کاشان