قیمت فرش ماشینی ۱۲ متری | قیمت فرش ماشینی ۹ متری | قیمت فرش ماشینی ۶ متری

قیمت فرش ماشینی ۱۲-۹-۶ متری درابعاد 6-12-9 و اندازه های مختلف

قیمت فرش 12 متری

دوشنبه 26 اردیبهشت 1401 16 می 2022 بروزرسانی

 • ردیف

 • عنوان

 • تعداد شانه

 • تراکم

 • جنس الیاف

 • سایز

 • قیمت (تومان)

 • قیمت همکاری

 • خرید اینترنتی

 • 1
 • 1500 شانه گل برجسته
 • تعداد شانه :
  1500 شانه
 • تراکم :
  4500
 • جنس الیاف
  100% آکرولیک
 • سایز :
  12 متری
 • قیمت :
  11.800.000
 • خرید :
 • 2
 • 1200 شانه گل برجسته
 • تعداد شانه :
  1200 شانه
 • تراکم :
  3600
 • جنس الیاف
  100% آکرولیک
 • سایز :
  12 متری
 • قیمت :
  10.600.000
 • خرید :
 • 3
 • 1200 شانه ساده
 • تعداد شانه :
  1200 شانه
 • تراکم :
  3600
 • جنس الیاف
  100% آکرولیک
 • سایز :
  12 متری
 • قیمت :
  10.000.000
 • خرید :
 • 4
 • 1000 شانه 10 رنگ اسپورتی
 • تعداد شانه :
  1000 شانه
 • تراکم :
  3000
 • جنس الیاف
  100% آکرولیک
 • سایز :
  12 متری
 • قیمت :
  7.300.000
 • خرید :
 • 5
 • 700 شانه گل برجسته
 • تعداد شانه :
  700 شانه
 • تراکم :
  2550
 • جنس الیاف
  100% آکرولیک
 • سایز :
  12 متری
 • قیمت :
  7.700.000
 • خرید :
 • 6
 • 700 شانه 10 رنگ
 • تعداد شانه :
  700 شانه
 • تراکم :
  3000 نما
 • جنس الیاف
  100% آکرولیک
 • سایز :
  12 متری
 • قیمت :
  8.500.000
 • خرید :
 • 7
 • 700 شانه 8 رنگ
 • تعداد شانه :
  700 شانه
 • تراکم :
  2550
 • جنس الیاف
  100% آکرولیک
 • سایز :
  12 متری
 • قیمت :
  7.500.000
 • خرید :
 • 8
 • 700 شانه 8 رنگ
 • تعداد شانه :
  700 شانه
 • تراکم :
  2550
 • جنس الیاف
  ورجین HCP
 • سایز :
  12 متری
 • قیمت :
  5.550.000
 • خرید :
 • 9
 • طرح 700 شانه
 • تعداد شانه :
  500 شانه
 • تراکم :
  2100
 • جنس الیاف
  ورجین HCP
 • سایز :
  12 متری
 • قیمت :
  4.750.000
 • خرید :
 • 10
 • 500 شانه
 • تعداد شانه :
  500 شانه
 • تراکم :
  1700
 • جنس الیاف
  BCF
 • سایز :
  12 متری
 • قیمت :
  3.500.000
 • خرید :

قیمت فرش 9 متری

دوشنبه 26 اردیبهشت 1401 16 می 2022 بروزرسانی

 • ردیف

 • عنوان

 • تعداد شانه

 • تراکم

 • جنس الیاف

 • سایز

 • قیمت (تومان)

 • قیمت همکاری

 • خرید اینترنتی

 • 1
 • 1500 شانه گل برجسته
 • تعداد شانه :
  1500 شانه
 • تراکم :
  4500
 • جنس الیاف
  100% آکرولیک
 • سایز :
  9 متری
 • قیمت :
  9.200.000
 • خرید :
 • 2
 • 1200 شانه گل برجسته
 • تعداد شانه :
  1200 شانه
 • تراکم :
  3600
 • جنس الیاف
  100% آکرولیک
 • سایز :
  9 متری
 • قیمت :
  8.200.000
 • خرید :
 • 3
 • 1200 شانه ساده
 • تعداد شانه :
  1200 شانه
 • تراکم :
  3600
 • جنس الیاف
  100% آکرولیک
 • سایز :
  9 متری
 • قیمت :
  7.725.000
 • خرید :
 • 4
 • 1000 شانه 10 رنگ اسپورتی
 • تعداد شانه :
  1000 شانه
 • تراکم :
  3000
 • جنس الیاف
  100% آکرولیک
 • سایز :
  9 متری
 • قیمت :
  5.950.000
 • خرید :
 • 5
 • 700 شانه گل برجسته
 • تعداد شانه :
  700 شانه
 • تراکم :
  2550
 • جنس الیاف
  100% آکرولیک
 • سایز :
  9 متری
 • قیمت :
  5.950.000
 • خرید :
 • 6
 • 700 شانه 10 رنگ
 • تعداد شانه :
  700 شانه
 • تراکم :
  3000 نما
 • جنس الیاف
  100% آکرولیک
 • سایز :
  9 متری
 • قیمت :
  6.570.000
 • خرید :
 • 7
 • 700 شانه 8 رنگ
 • تعداد شانه :
  700 شانه
 • تراکم :
  2550
 • جنس الیاف
  100% آکرولیک
 • سایز :
  9 متری
 • قیمت :
  5.800.000
 • خرید :
 • 8
 • 700 شانه 8 رنگ
 • تعداد شانه :
  700 شانه
 • تراکم :
  2550
 • جنس الیاف
  ورجین HCP
 • سایز :
  9 متری
 • قیمت :
  4.250.000
 • خرید :
 • 9
 • طرح 700 شانه
 • تعداد شانه :
  500 شانه
 • تراکم :
  2100
 • جنس الیاف
  ورجین HCP
 • سایز :
  9 متری
 • قیمت :
  3.670.000
 • خرید :
 • 10
 • 500 شانه
 • تعداد شانه :
  500 شانه
 • تراکم :
  1700
 • جنس الیاف
  BCF
 • سایز :
  9 متری
 • قیمت :
  2.700.000
 • خرید :

دوشنبه 26 اردیبهشت 1401 16 می 2022 بروزرسانی

 • ردیف

 • عنوان

 • تعداد شانه

 • تراکم

 • جنس الیاف

 • سایز

 • قیمت (تومان)

 • قیمت همکاری

 • خرید اینترنتی

 • 1
 • 1500 شانه گل برجسته
 • تعداد شانه :ac
  1500 شانه
 • تراکم :
  4500
 • جنس الیاف
  100% آکرولیک
 • سایز :
  6 متری
 • قیمت :
  5.900.000
 • خرید :
 • 2
 • 1200 شانه گل برجسته
 • تعداد شانه :
  1200 شانه
 • تراکم :
  3600
 • جنس الیاف
  100% آکرولیک
 • سایز :
  6 متری
 • قیمت :
  5.300.000
 • خرید :
 • 3
 • 1200 شانه ساده
 • تعداد شانه :
  1200 شانه
 • تراکم :
  3600
 • جنس الیاف
  100% آکرولیک
 • سایز :
  6 متری
 • قیمت :
  5.000.000
 • خرید :
 • 4
 • 1000 شانه 10 رنگ اسپورتی
 • تعداد شانه :
  1000 شانه
 • تراکم :
  3000
 • جنس الیاف
  100% آکرولیک
 • سایز :
  6 متری
 • قیمت :
  3.650.000
 • خرید :
 • 5
 • 700 شانه گل برجسته
 • تعداد شانه :
  700 شانه
 • تراکم :
  2550
 • جنس الیاف
  100% آکرولیک
 • سایز :
  6 متری
 • قیمت :
  3.850.000
 • خرید :
 • 6
 • 700 شانه 10 رنگ
 • تعداد شانه :
  700 شانه
 • تراکم :
  3000 نما
 • جنس الیاف
  100% آکرولیک
 • سایز :
  6 متری
 • قیمت :
  4.750.000
 • خرید :
 • 7
 • 700 شانه 8 رنگ
 • تعداد شانه :
  700 شانه
 • تراکم :
  2550
 • جنس الیاف
  100% آکرولیک
 • سایز :
  6 متری
 • قیمت :
  3.750.000
 • خرید :
 • 8
 • 700 شانه 8 رنگ
 • تعداد شانه :
  700 شانه
 • تراکم :
  2550
 • جنس الیاف
  ورجین HCP
 • سایز :
  6 متری
 • قیمت :
  2.750.000
 • خرید :
 • 9
 • 500 شانه
 • تعداد شانه :
  500 شانه
 • تراکم :
  1700
 • جنس الیاف
  BCF
 • سایز :
  6 متری
 • قیمت :
  1.750.000
 • خرید :
 • 10
 • طرح 700 شانه
 • تعداد شانه :
  500 شانه
 • تراکم :
  2100
 • جنس الیاف
  ورجین HCP
 • سایز :
  6 متری
 • قیمت :
  2.375.000
 • خرید :

قیمت فرش ماشینی ۱۲-۹-۶ متری درابعاد 6-12-9 و اندازه های مختلف

عوامل موثر بر قیمت فرش ماشینی

قیمت فرش ماشینی

فرش ماشینی از مهمترین اجزاء هر خانه است، که در زمان انتخاب و خرید آن میبایست به نکات مهمی توجه داشت، به علت قیمت بالای فرش ماشینی میبایست فاکتورهای که در زمان خرید فرش ماشینی خوب چه از نظر قیمت مناسب، کیفیت و ماندگاری بالا به آن توجه داشت.فرش ماشینی از جمله کالاهایی است که نمی توان براساس ظاهر به دوام و استحکام آن پی برد، انواع فرش ماشینی در ابتدا دارای لطافت و نرمی، رنگ و لعاب است اما کیفیت فرش با گذر زمان مشخص میشود، فرش های که دارای کیفیت پایینی هستند بعد از مدتی زبر شده و لطافت و رنگ و لعاب اولیه خود را از دست می دهند. از مهمترین مشکلاتی که بعد از خریدن فرش بی کیفیت می توان به جاروکشی سخت، کوچک شدن یا به اصطلاح آب رفتگی فرش، سرد شدن بی اندازه فرش در زمستان و گرم شدن آن در فصل تابستان، پرزدهی و ... اشاره نمود.
فاکتورهای زیادی بر قیمت فرش تاثیر گذار است که از مهمترین آنها می توان به کیفیت نخ و مواد اولیه فرش و دیگری تعداد شانه و تراکم فرش برشمرد. برای بافت فرش های با کیفیت از الیاف و نخ های باکیفیت استفاده می شود، بر همین اساس میبایست اطلاعات کاملی در مورد انواع الیاف فرش ماشینی و کیفیت آن داشته باشید.  روش ها و متد های گوناگونی برای تشخیص انواع الیاف فرش ماشینی وجود دارد که در مقاله ایی به معرفی انواع الیاف فرش ماشینی و کیفیت هر کدام می پردازیم. یکی دیگر از عوامل تاثیر گذار بر قیمت فرش ماشینی تعداد شانه و تراکم آن است، فرش ماشینی هر چه دارای تراکم و شانه بالاتری باشد به همان میزان دارای قیمت بالاتری نیز خواهد بود، در این صفحه لیست کاملی از قیمت انواع فرش ماشینی بر اساس اندازهای استاندارد فرش ماشینی 6 متری، فرش ماشینی 9 متری، فرش ماشینی 12 متری تعبیه شده است. فرش ماشینی در بین خانواده های ایرانی از مهمترین لوازمی است که طرفداران خاص خود را دارد. یکی از فاکتورهای مهم فرش در زمان خرید آن قیمت فرش است، عوامل و فاکتورهای متنوعی بر قیمت فرش موثر است که در ادامه به معرفی آنها می پردازیم. به دلیل واسطه گری، نوسانات نرخ ارز و وارد نمودن نخ و مواد اولیه فرش ماشینی از سایر کشورها قیمت تمام شده فرش ماشینی متنوع میباشد. فرش ماشینی همانند سایر صنایع دارای اتحادیه و صنف می باشد به همین جهت قیمت فرش ماشینی از بازه قیمتی مشخصی برخوردار است و قیمت گذاری نهایی فرش توسط اتحادیه فرش انجام میشود. 
در این گفتار عوامل و فاکتورهای تعیین کننده قیمت فرش ماشینی مورد بررسی قرار داده میشود.

به طور کلی قیمت فرش ماشینی در ارتباط مستقیم با فاکتورهای همچون:

 -    مواد اولیه (نخ و الیاف مورده استفاده برای بافت فرش)
-    میزان تراکم و تعداد شانه
-    دستگاه بافندگی فرش ماشینی
-    ابعاد و سایز فرش
-    طرح و نقش فرش
-    رنگ بندی و تعداد رنگ فرش
-    شرکت و برند تولید کننده فرش ماشینی 
-    محل تولید و بافت فرش ماشینی

نخ و الیاف مورد استفاده در فرش

جنس نخ به کار رفته در فرش او‌لین و مهم‌ترین فاکتور در تعیین قیمت فرش ماشینی میباشد. از بهترین فرش های ماشینی در بازار می توان به: فرش اکریلیک، فرش پلی استری، فرش با الیاف پلی پروپلین و ... اشاره نمود که بهترین نوع نخ در فرش ماشینی نخ اکریلیک هیت ست شده میباشد. فرش های اکریلیک نسبت به دیگر فرش ها از کیفیت عالی تر و ماندگاری بیشتری برخوردارند و در نتیجه قیمت بالاتری خواهند داشت، این خصوصیت باعث می شود که در زمان خرید فرش توجه به قیمت فرش ارزان داشته باشیم تا فرش های پلی استری و کم کیفیت را به جای فرش های با جنس اکریلیک و درجه یک خریداری ننمائیم، شباهت فرش پلی استر و اکریلیک به حدی میباشد که هرکسی توانایی شناخت آن را ندارد.

مهم‌ترین فاکتور های فرش اکریلیک شامل :

عدم پرز دهی و ضد حساسیت بودن، مقاومت و کیفیت بالا، مقاوم در برابر فشار و سایش، مقاومت بالا نسبت به حرارت و گرما و ... اشاره نمود.

تعداد شانه و تراکم فرش

تعداد شانه در فرش در واقع تعداد گره در هر متر از عرض فرش و تراکم به معنای تعداد گره در هر متر از طول فرش گفته می شود، این مقدار هر چه بیشتر باشد فرش دارای تراکم بالاتر و توپر تر است و در نتیجه نخ بیشتری در فرش استفاده شده است، هرچه تراکم و شانه فرش بیشتر باشد فرش نازک تر و زیبایی آن دو چندان تر و در نهایت قیمت آن بیشتر می شود، به طور مثال قیمت فرش فرش 1500 شانه نسبت به انواع فرش 1200 شانه و 1000 شانه بیشتر است.

اندازه های فرش

به طور کلی هرچه اندازه فرش بیشتر باشد وزن فرش ماشینی بیشتر و الیاف مورده در آن نیز بیشتر میشود، بر همین اساس قیمت فرش 12 متری از قیمت فرش 9 متری و در نهایت قیمت فرش 6 متری بیشتر خواهد بود.

دستگاه بافندگی فرش ماشینی

برای تولید فرش ماشینی در کارخانجات فرش ماشینی کاشان از به روزترین دستگاهای بافندگی شونهر آلمان و شرکت وندویل بلژیک استفاده میشود. فرش های تولید شده توسط دستگاه های شونهر دارای کیفیت و استحکام بالایی است و طرف داران خاص خود را دارد. 
دو کشور بلژیک و آلمان با دو برند وندِویل و شونهر دو تولید کننده اصلی ماشین آلات بافندگی در دنیا می باشند که عمده تولیدات فرش ماشینی ایران و به طور ویژه کاشان از طریق آنها تولید میشود. تمامی فرش های تولید شده توسط این دستگاه های بافندگی دارای کیفیت و استحکام بالایی هستند و در زمره فرش های درجه یک و مرغوب در صنعت فرش ماشینی می باشند. از این دستگاه های برای بافت انواع فرش ماشینی در تعداد شانه های متنوع و تراکم های گوناگون استفاده میشود، در حال حاضر بهترین و گران بهاء ترین نوع فرش ماشینی، فرش 1500 شانه 100 % اکریلیک کاشان است که در نوع خود یکی از برجسته ترین تولیدات فرش ماشینی کاشان میباشد. 

طرح و نقش و نوع فرش

برای بافت فرش ماشینی از طرح ها و نقش های متنوعی استفاده میشود، به طور کلی فرش ماشینی در دو طرح کلاسیک و مدرن تولید میشود، که هر کدام طرح و نقش خاص خود را دارد، مورد پسند واقع شدن یک طرح سبب افزایش تقاضا برای خرید یک محصول میشود و در نتیجه سبب افزایش قیمت آن نیز خواهد شد. گرایش افراد مختلف به یک طرح خاص سبب برجسته شدن در مقایسه با دیگر طرح ها خواهد شد. 
 

قیمت فرش کاشان

فرش کاشان از گذشته های بسیار دور تا به امروز، باکیفیت ترین فرش در جهان شناخته شده است، شاخص ترین فرش در بین فرش ایران به جرات می توان گفت قالی کاشان است که با پیشرفت علم و تکنولوژی و ظهور دستگاه های بافندگی در کنار تولیدات فرش دستباف، فرش ماشینی کاشان به عرصه تولیدات بازار فرش قدم نهاد و سبب شد کاشان به عنوان قطب اصلی صنعت فرش ماشینی و بازار فرش ایران در زمینه فرش های سنتی و ماشینی گردد. 
با افزایش تعداد کارخانجات فرش ماشینی، شهر کاشان بالاترین و بهترین دستگاه ها و تولیدات فرش ماشینی مجهز گردید به حدی که در سال 1392 کاشان مهمترین و بزرگترین شهر در تولید فرش ماشینی در جهان شناخته شد.  فرش ماشینی در انواع طرح و نقش، رنگ بندی و ابعاد تولید میشود و خریداران گرامی بر حسب نیاز خود اقدام به خرید هر کدام از این محصولات برحسب نیاز خود می کنند. برای انتخاب بهتر تولیدات فرش ماشینی، هر کدام از محصولات را بر اساس فاکتورهای دسته بندی می کنند. از مهمترین فاکتورهای تعیین شده برای دسته بندی فرش ماشینی می توان به تعداد شانه و تراکم فرش، ابعاد فرش، الیاف به کار رفته در بافت فرش و ... اشاره نمود. 
 

قیمت فرش 6 متری

در این گفتار به معرفی فرش 6 متری و تفاوت های آن با فرش 9متری و  12 متری می پردازیم، سپس به تاثیر آن بر دکوراسیون داخلی و فضاهای که مناسب فرش 6 متری است می پردازیم. در ادامه به معرفی عوامل موثر بر قیمت فرش 6 متری می پردازیم.

خصوصیات فرش 6 متری

فرش 6 متری همانند دیگر تولیدات فرش ماشینی در 8 سایز استاندارد تولید میشود. در بازار فرش ماشینی به فرش های با ابعاد 2*3 متر فرش 6 متری گفته میشود. برای فرش های دستباف همین سایز تا حدودی برای فرش های 6 متری در نظر گرفته میشود. 
به دلیل کوچک تر شدن اندازه های خانه ها و آپارتمان نشینی در چند سال گذشته فرش 6 متری در مقایسه با فرش های 9 متری و 12 متری طرفداران بیشتری به خود اختصاص داده است. فرش های با ابعاد کوچک دارای وزن کمتری هستند به همین دلیل حمل و نقل آنها آسانتر و راحت است، فرش های 6 متری در مقایسه با فرش های 9 متری، 12 متری دارای کمترین میزان وزن را داراست. 
این ویژگی برای افرادی که اجاره نشین هستند و دائم در حال نقل و انتقال و اسباب کشی هستند، بسیار حاض اهمیت است. این ویژگی تا حدی است که افراد تمایل بیشتری به خرید قالیچه دارند تا فرش های بزرگ. 
عوامل متعددی بر وزن فرش موثر است، که شامل:

1-    ابعاد فرش ماشینی:

یکی از این عوامل سایز فرش بود که به آن اشاره شد. فرش های با ابعاد کوچک تر دارای وزن کمتری نیز هستند. 

2-    الیاف مورد استفاده در بافت فرش

عامل بعدی جنس الیافی است که در بافت فرش از آن استفاده میشود. 

3-    تعداد شانه و تراکم فرش

فرش های که دارای تراکم و تعداد شانه بیشتری هستند به همان نسبت مواد بیشتری برای بافت آنها استفاده شده است که باعث افزایش وزن فرش می شود. فرش های که دارای وزن کمتری هستند دارای تعداد شانه و تراکم کمتری هستند. 
 


مهمترین مزایا فرش 6 متری

1- قابل استفاده در مکان ها و فضای کوچک و آپارتمانی

به دلیل افزایش جمعیت و کوچک تر شدن فضای داخلی منازل، فرش 6 متری گزینه مناسبی برای خانه های کوچک و آپارتمانی است.

2- وزن کمتر 

کوچک تر شدن ابعاد و اندازه فرش سبب سبکی و راحتی حمل و نقل فرش در مقایسه با دیگر فرش ها با ابعاد بزرگتر میشود، این ویژگی برای افرادی که راحتی حمل و نقل کفپوش برایشان حاض اهمیت است مانند افرادی که مستاجر هستند بسیار حاض اهمیت است.فرش های 6 متری با تعداد شانه و تراکم کمتر نیز دارای وزن کمتری در مقایسه با فرشهای با تعداد شانه و تراکم بالاتر هستند.

کاربرد فرش 6 متری در دکوراسیون داخلی

اندازه و ابعاد فرش مورد نظر شما در ارتباط مستقیم با نوع دکورسیون داخلی و اجزاء به کار رفته و همچنین نحوه چیدمان آنها بستگی دارد، بر همین اساس قبل از خرید فرش نوع دکوراسیون، مبلمان و ابعاد آن و میزان فضای خالی را در نظر گرفته و سپس اقدام به خرید فرش با ابعاد مورد نظر خود نمائید، در نظر گرفتن تمامی این موارد به انتخاب شما برای خرید فرش با طرح های مدرن (فانتزی) یا کللاسیک و تیره یا روشن بودن فرش و ...موثر است. 
به عنوان مثال انتخاب فرش های با ابعاد 3*2 متری یا همان فرش های 6 متری برای اتاق های با ابعاد بزرگ نظیر اتاق های پذیرایی بزرگ مناسب نیست. اما برای محیط های کوچک تر می توان در کنار فرش 6 متری از کناره های با طول و عرض کمتر استفاده نمائید. 
البته بعضی افراد بجای استفاده از فرش های 9 متری و 12 متری از چند فرش 6 متری استفاده می کنند، در این روش فرش های 6 متری به صورت پازل در کنار هم قرار می گیرند به این نوع چیدمان، چینش پازلی یا به اصطلاح آجری گفته میشود، این نوع دکوراسیون گونه ای از دکوراسیون است که زیبایی و جذابیت خاص خود را دارد؛ در فرش های با طرح های قرینه زیبایی دکوراسیون داخلی را دو چندان خواهد کرد. 
فرش های با ابعاد 2*3 در فضاهای کوچک تر خانه استفاده میشود، به طور کلی برای افرادی که دارای نشیمن کوچک هستند یا از دکوراسیون مدرن استفاده می کنند فرش 6 متری انتخاب فوق العاده ایی خواهد بود. برای اتاق خواب بهتر است فاصله فرش تا دیوار بین 50 الی 60 cm خالی باشد. 
برای اطمینان از ابعاد فرش انتخابی توجه به نوع دکوراسیون و فضای داخلی بسیار مهم است. یکی دیگر از عواملی که باید در انتخاب ابعاد فرش توجه داشت سلیقه شخص است. بعضی افراد تمایل دارند کل کف خانه با فرش پوشیده شود و بعضی دیگر تمایل دارند در اطراف فرش فضای خالی باشد.  
پس در زمان خرید فرش با در نظر گرفتن تمامی موارد ذکر شده در بالا اقدام به خرید دلخواه خود نمائید.   

فرش 6 متری یکی از سایزهای استاندارد فرش ماشینی است که کاربرد های بسیار زیادی در مکان ها و زمان های مختلف دارد. در ادامه ما با فرش 6 متری، دکوراسیون های مناسب برای آن و دلایل محبوبیت این فرش دسته فرش ها آشنا می‌شویم. پس برای آشنایی کامل با فرش 6 متری با ما همراه باشید. در گذشته محبوب ترین فرش ها، فرش 12 متری و فرش 9 متری بود و این دو نوع فرش بازار پر رونق تری نسبت به فرش 6 متری داشتند. اما با گذشت زمان و کوچک تر شدن خانه ها، فرش 6 متری نیز در ذهن مردم پر رنگ تر شد. 

ابعاد فرش 6 متری دقیقا چقدر است؟

یک فرش 6 متری دارای طول و عرض 2 در 3 است. این ابعاد کوچک مزایای بسیار زیادی برای ما دارد که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌کنیم.

چرا  فرش 6 متری بخریم؟

•    اولا خیلی سبک و کم وزن است. وزن یک فرش به عوامل مختلفی مانند الیاف فرش، شانه و تراکم فرش و ابعاد فرش وابسته است اما یک فرش 6 متری نسبت به فرش 12 متری و 9 متری بسیار سبک تر است.
سبک بودن وزن فرش 6 متری براب ما حمل و نقل و اثباب کشی و همچنین در شستوشو و تمیز کردن فرش را بسیار آسان می‌کند. 
از همین رو استفاده از فرش 6 متری در اتاق کودک یک انتخاب هوشمندانه است. زیرا تمیزی فرش اتاق کودک مهم است. کودک ما بیشترین تماس را با فرش اتاق خود دارد و در سلامت پوست آن موثر است. از طرفی کثیف شدن فرش توسط کودکان یک امر بسیار عادی است. حال تصور کنید اگر فرش اتاق کودک شما 12 متری یا 9 متری باشد، چقدر شستوشوی آن مشکل است. اما با فرش 6 متری این مشکل حل شده و شما به راحتی می‌توانید فرش اتاق کودک خود را تمیز کنید.
•    پس به عنوان دومین ویژگی ارزشمند فرش 6 متری می‌توان به راحتی آن در شستوشو اشاره کرد.
•    با استفاده از فرش 6 متری شما می‌توانید حتی از مکان های کوچک خانه خود را نیز بهترین استفاده را ببرید. برای مثال برای خانه های امروزی که بیشتر به صورت آپارتمانی است، استفاده از فرش 6 متری یا 4 متری در بالکن به ما امکان بهره وری از بالکن و ساخت یک فضای باز برای خانواده خود را می‌دهد.

فرش های 6 متری در چه شانه و تراکم هایی تولید می‌شوند؟

فرش 6 متری مانند فرش 12 متری در شانه های مختلف  500، 700، 1000، 1200 و 1500 و تراکم های مختلف 300، 400، 500، 600، 700، 800، 900، 1000، 1400، 2550، 3000 و 3200 تولید می‌شود. هرچقدر شانه و تراکم فرش 6 متری شما بیشتر باشد، فرش نرم تر، لطیف تر و ظریف تر است. قیمت فرش 6 متری با شانه و تراکم فرش رابطه مستقیم دارد و بالا رفتن شانه و تراکم، قیمت فرش 6 متری نیز بالاتر می‌رود. نکته قابل توجه این است که یک فرش با شانه و تراکم بالا نمی‌تواند تضمین کننده کیفیت فرش باشد. زیرا آنچه بیشترین تاثیر را در کیفیت فرش دارد، الیاف و جنس نخ فرش است.

بهترین الیاف فرش 6 متری چیست؟

بهترین الیاف برای فرش های ماشینی الیاف اکریلیک و نوع هیت ست آن است. زیرا الیاف هیت ست توانایی تحمل گرمای زیاد اتو یا قابلمه را تا 5 دقیقه دارد. اگر فرش 6 متری شما از جنس اکریلیک باشد، شما صاحب فرشی با ویژگی های زیر هستید:
•    مقاومت بالای آن در مقابل نور خورشید دارد.
•    در برابر سایر الیاف های مصنوعی نرم تر و لطیف تر است.
•    بافت فرش را یکدست و منسجم می کند.
•    با الیاف اکریلیک هیچ استحکاک و چسبندگی در کف پا احساس نمی‌شود.
•    دوام و ماندگاری بالایی دارد.
•    پرز های کمتری دارد.
•    مقاومت زیادی در برابر سایش و شستشو دارد.
•    استحکام بالایی دارد.
•    مقاومت بالای در مقابل نور خورشید دارد.
•    ضد بو است.
•    مناسب قیمت تر از فرش های دستباف است.
•    بوی پلاستیک و مواد نفتی نمی‌دهد.
•    مقاومت زیادی در برابر پاخور بودن دارد و به راحتی کهنه نمی شود
•    در برابر حرارت های غیر مستقیم مثل کتری و انواع اتوی داغ مقاوم است.

فرش 6 متری مناسب چه مکان هایی است؟

شما قبل از انتخاب ابعاد فرش باید به ابعاد فضایی که قصد خرید فرش برای آن را دارید، دکوراسیون خانه و رنگ قالب در خانه توجه کنید تا بتوانید بهترین انتخاب را داشته باشید. اما طبیعتا استفاده از فرش 6 متری در پذیرای های بزرگ اصلا مناسب نیست و دکوراسیون خانه شما را بی کلاس می‌کند. البته امروزه طراحی های جدید پازلی در بازار فرش ماشینی بوجود آمده که بهترین انتخاب برای چیدمان با طرح پازلی فرش 6 متری است. شما یک طرح بزرگ و قالب را در پند عدد فرش 6 متری خریداری میکنید که زیبایی بسیار زیادی به خانه شما می‌بخشد و محیط را برای شما دلباز تر و بزرگتر می‌کند. همانطور که گفتیم فرش 6 متری برای اتاق خواب نیز بسیار کاربردی است. اگر فضای اتاق شما کمی بزرگتر از فرش 6 متری بود نگران نباشید، زیرا مرسوم است 50 الی 60 سانتی متر از اطراف فرش خالی باشد. 
انتخاب ابعاد فرش بستگی به سلیقه و نوع و چیدمان دکوراسیون خانه شما دارد. پس تمام موارد گفته شده تنها یک پیشنهاد است و شما طبق سلیقه خود می‌توانید از فرش 6 متری استفاده کنید. 

برای خرید فرش 6 متری در انواع طرح و نقش و شانه و تراکم متفاومت میتوانید به منوی مربوط به فرش 6 متری سایت مراجعه کنید و بهترین طرح و نقش را مطابق با سلیقه خود انتخاب و خریداری کنید.
 

فرش 9 متری

مشخصات فرش 9 متری

فرش 9 متری یکی از متداول ترین سایزهای مورد استفاده در فرش ماشینی است، که قیمت آن بر اساس ساختار سایزبندی آن مشخص می شود. فرش ماشینی به طور کلی در 8 سایز استاندارد تولید میشود، سه سایز اصلی فرش چه در انواع فرش دستباف و چه در انواع فرش ماشینی، شامل بزرگترین سایز فرش 12 متری با ابعاد 3*4، فرش 9 متری در اندازه های 3.5*2.5، فرش 6 متری در ابعاد 2*3، از 8 سایز استاندارد 5 سایز دیگر از جمله ابعاد تکمیلی است که شامل:
فرش 4 متری یا قالیچه در ابعاد 2.25*1.5، فرش کناره در ابعاد 4 متر (1*4)، 3 متری (1*3)، 2 متری (1*2)، 1.5 متری در ابعاد 1*1.5. پس به طور کلی فرش ماشینی در 8 سایز استاندارد که به صورت 3 سایز فرش و 5 سایز کناره تولید میشود. برحسب نیاز بازار شرکت های تولید کننده فرش ماشینی اقدام به تولید فرش های پادری در ابعاد 50*85 cm و انواع فرش پشتی با ابعاد 50*100  cm می نمایند.  فرش ماشینی در حالت استاندارد به شکل مستطیل است ولی فرش های با اشکال دایره، بیضی و مربعی نیز تولید میشود که در مجموعه فرش های سفارشی دسته بندی می شود. 

ابعاد فرش 9 متری چند در چند است؟

ابعاد و سایز فرش 9 متری به گونه ایست که خریداران فرش را ممکن است دچار سردرگمی نماید. در ظاهر به نظر میرسد فرش 9 متری، فرشی با ابعاد 3*3 است اما اینگونه نیست. فرش های با اندازه استاندارد دارای شکل مستطیل و طول و عرض متفاوت هستند، بر همین اساس فرش 9 متری در ابعاد 3.5 در 2.5 تولید میشود. فرش 9 متری به دلیل داشتن اندازه متعارف خود در قسمت های مختلف خانه قابل استفاده است.
 قیمت فرش 9 متری براساس متراژ فرش، تا حدودی در مقایسه با دیگر ابعاد فرش دارای قیمت بالاتری است و علت آن به دلیل پرتی و مقداری ضایعات در زمان تولید فرش است. به طور کلی فرش ماشینی میبایست در اندازه های 3 متر در 4 متر بافته شوند و فاقد کنار های خالی باشند. فرش 9 متری در ابعاد 2.5*3.5 بافته میشود و به هیچ کدام از دستگاه های بافت فرش ماشینی نمی خورد به همین دلیل قسمتی از کار خالی است و برای جبران خسارت ایجاد شده شرکت های تولید کننده مبلغی را به قیمت فرش اضافه می نمایند. 
از مهمترین فاکتورهای موثر بر قیمت فرش ماشینی می توان به:
1-    تعداد شانه و تراکم فرش ماشینی
2-    جنس الیاف و مواد اولیه فرش ماشینی
3-    ابعاد فرش ماشینی
4-    طرح و نقش 

فرش 9 متری به برای پذرایی شما و تنظیم دکوراسیون خانه و چیدمان مبلمان، از بهترین فرش هاست. فرش 9 متری یکی از پر فروش ترین فرش های ماشینی است که از آن استفاده زیادی در دکوراسیون های ایرانی می‌شود. محل تنظیم فرش و چیدمان بقیه دکوراسیون خانه در شیک بودن خانه بسیار موثر است. در ادامه با فرش 9 متری و دلیل استفاده از آن در پذیرایی ها صحبت می‌کنیم. با ما همراه باشید.

ابعاد فرش 9 متری

ابعاد دقیق فرش 9 متری برابر است با 3.5 در 2.5 متر. فرش 9 متری برای اتاق خواب، فضای بین اتاق ها، آشپز خانه و سالن پذیرایی مناسب است.
اما شاید بپرسید چرا گفتیم فرش 9 متری برای چیدمان مبل مناسب تر است؟
محل قرار گیری مبلمان پذیرایی با فرش می‌تواند به سه صورت باشد:
•    فرش کل فضای سالن را بپوشاند. ( لبه فرش تا کنار دیوار باشد)
•    تنها میز های مبلمان روی فرش قرار بگیرد. ( فرش باید کوچکتر از ابعادی باشد که مبلمان ما چیده شده باشد)
•    تنها لبه های اولیه مبلمان بر روی فرش قرار گرفته باشند.
از آنجایی که حالت سوم بسیار مورد پسند مردم بوده و افراد علاقه مند هستن که فرش زیر پای آنها موقع نشستن روی مبل باشد، فرش 9 متری بهترین انتخاب برای این دکوراسیون است.
فرش 9 متری نسبت به فرش 12 مترس سبک تر و قیمت کمتری نیز دارد. از این رو حتی برای محیط هایی که دوست دارید کل فضای خانه را با فرش بپوشانند نیز کاربردی است. زیرا حمل و نقل فرش، شستوشوی فرش و.... بسیار راحت تر از فرش 12 متری است. 

صادرات فرش ماشینی کاشان

فرش 9 متری یکی از مرسوم ترین ابعاد فرش ماشینی است که بعد از فرش 12 متری، از پرتقاضا ترین فرش ها بشمار می‌رود. 
اگر به دنبال بهترین تولید کنندگان فرش 9 متری هستید، باید به سراغ تولید کنندگان فرش در شهر کاشان بروید. زیرا مهد فرش ایران، شهر کاشان است و فرش های بافته شده در کارخانه جات فرش کاشان، بسیار با کیفیت و تضمینی هستند. به صورتی که بخش بزرگی از صادرات فرش ایرانی را فرش کاشان تشکیل داده است. این شهرت فرش ماشینی کاشان در دنیا بقدری است که خیلی از افراد ایران را با فرش آن می‌شناسند. صادرات فرش کاشان یکی از بازارهایی که با رشد آن، اقتصاد کشورمان رشد می‌کند. 

قیمت فرش 9 متری

قیمت فرش 9 متری مانند تمامی فرش های ماشینی به فاکتور های مختلفی بستگی دارد و هرچقدر این فاکتور ها با کیفیت تر باشند، طول عمر و کیفیت فرش بیشتر و قیمت آن نیز بیشتر است. برای مثال
•    الیاف فرش 9 متری
•    شانه و تراکم فرش 9 متری
•    طرح فرش 9 متری
•    دستگاه های بافندگی فرش 9 متری
•    برند تولید کننده فرش 9 متری
•    جو اقتصادی

برای خرید فرش 9 متری با کیفیت باید به موارد گفته شده دقت کنید تا بهترین انتخاب و بیشتری بهره وری و رضایت را از فرشتان داشته باشد.   

فرش ماشینی 12 متری 

برای قیمت گذاری فرش ماشینی سه فاکتور مهم ابعاد فرش و جنس فرش و تعداد شانه و تراکم فرش را در نظر میگیرند.

ابعاد فرش ماشینی

 به طور کلی برای بافت فرش از 8 سایز استاندارد 6 متری، 9 متری، 12 متری، پادری، کناره و ... استفاده میشود. فرش 12 متری از جمله متداولترین سایز فرش ماشینی در بین خانه های ایرانی است. به فرشی 12 متر گفته میشود که دارای ابعاد 3*4 متر باشد. قیمت فرش ماشینی 12 متری به دلیل پرمصرف بودن بین خریداران در مقایسه با دیگر فرش ها بیشتر مورد توجه قرار می گیرد.

تعداد شانه و تراکم

قیمت گذاری فرش براساس تراکم و شانه متفاوت از فاکتورهای دیگر است. فرش 12 متری در بازار فرش ماشینی در تعداد شانه های گوناگونی تولید میشود، این دامنه از 700 شانه، 1000 شانه، 1200 شانه تا 1500 شانه هست. هر کدام از این تعداد شانه ها دارای تراکم های متنوعی است. فرش های 12 متری با تعداد شانه بالا دارای قیمت بیشتری در مقایسه با فرش های تعداد شانه کمتر است.

الیاف فرش ماشینی

در بافت فرش ماشینی از الیاف گوناگونی استفاده میشود، در حال حاضر بهترین و با کیفیت ترین الیاف موجود در بافت فرش ماشینی، نخ اکریلیک 100% هیت ست شده است، بعد از آن نخ های bcf و پلی پروپیلن بیشترین کاربرد دارند. کیفیت بالای الیاف مورد استفاده در بافت فرش سبب افزایش قیمت فرش در نهایت میشود. 

فرش 12 متری در تعداد شانه های متنوعی تولید میشود، که شامل انواع 700 شانه، 1000 شانه، 1200 شانه و 1500 شانه میباشد. هرچه تعداد شانه یک فرش بیشتر باشد به همان میزان تراکم آن هم بیشتر است، بیشترین میزان تراکم فرش ماشین مربوط به فرش های 1200 شانه و 1500 شانه میباشد، در بازار فرش ماشینی به این نوع فرش هااصطلاحاٌ فرش های ماشینی دستباف گونه اطلاق می شود. برای بافت فرش 12 متری از الیاف و مواد اولیه گوناگونی استفاده میشود، الیافی همچون پلی استر، پلی پروپلین و اکریلیک برای بافت فرش ماشینی استفاده میشود، در حال حاضر بهترین و باکیفیت ترین نوع الیاف موجود در بافت فرش ماشینی نخ اکریلیک هیت ست شده مباشد. فرش های بافته شده از الیاف اکریلیک به عنوان فرش های ماشینی باکیفیت و درجه یک در بازار فرش ماشینی شناخته میشوند. بهترین و باکیفیت ترین نوع فرش 12 متری، فرش های 1200 شانه و 1500 شانه 100 % اکریلیک هیت ست شده میباشند.    

فرش خانه شما از مهم ترین اجزای خانه است که در زیبایی خانه شما و در خلق و خوی شما بسیار موثر است. فرش 12 متری از محبوب ترین ابعاد فرش در بین مردم است و پر فروش ترین ابعاد فرش در ایران فرش 12 متری است. ما در ادامه درباره ویژگی های یک فرش 12 متری مرغوب صحبت می‌کنیم، پس با ما همراه باشید.

مشخصات فرش 12 متری

فرش های ماشینی با استفاده از دستگاه های بروز بافندگی و بهره گیری از طراحی طراحان مجرب و هنرمند ایرانی تهیه می‌شود. اولین و مهم ترین دلیل محبوبیت فرش ماشینی، قیمت آن است زیرا نسبت به فرش دستبافت بسیار ارزان تر است. دوما هر طرح و رنگ و سبکی که شما تصور کنید در زمینه فرش ماشینی وجود دارد و این تنوع گسترده در کنار قیمت مناسب، دلیل توجیه کننده ای برای محبوبیت فرش ماشینی است.
تقاضا برای فرش 12 متری محدود به ایران نمی‌شود. سفارش های زیادی از سرتاسر دنیا برای فرش 12 متری ایرانی وجود دارد و آوازه فرش ایرانی زبانزد جهانیان است.
اما برای خرید فرش 12 متری با کیفیت، باید به چه عواملی توجه کنیم؟
در ادامه با مهم تین عوامل موثر در کیفیت فرش 12 متری آشنا می‌شویم. اما دقت کنید که تمام این عوامل مکمل یکدیگر هستند و فرشی که تنها یکی از آنها را شامل شود، فرش با کیفیتی نخواهد بود.
•    الیاف فرش 12 متری
جنس نخ و الیاف فرش 12 متری ، مهم ترین عامل در تعیین کیفیت و ماندگاری فرش است. الیاف های زیادی در بافت فرش ماشینی استفاده می‌شود اما اگر شما به دنبال خرید فرش 12 متری با کیفیت و مرغوب هستید، فرش 12 متری بافته شده با الیاف اکریلیک را خریداری کنید. الیاف اکریلیک با کیفیت ترین الیاف در بازار فرش ماشینی است و طول عمر زیادی نیز دارد.

•    شانه و تراکم فرش 12 متری
شانه در تعیین ظرافت فرش و تراکم در تعیین نرمی و لطافت فرش موثر است. دقت کنید که شانه و تراکم بالا تضمین کننده کیفیت فرش نیست و این عامل در کنار الیاف فرش مرغوب می‌تواند یک فرش با کیفیت را برای شما بسازد. 
اگر فرش شانه و تراکم را نمی‌دانید باید خدمتتان بگویم که شانه تعداد گره هایی است که در یک متر از عرض فرش زده شده و تراکم آن گره هایی است که در یک متر از طول فرش زده شده است. همیشه تراکم فرش 12 متری از شانه آن بیشتر است. 

•    طرح و سبک فرش 12 متری
یک فرش هرچقدر که الیاف خوبی داشته باشد و شانه و تراکم بالایی نیز برخوردار باشد، اگر طرح و سبک خوبی نداشته باشد، برای مردم مورد پسند نیست. شما باید طبق رنگ دکوراسیون، سبک دکوراسیون و سن افراد خانواده و.... ، طرح فرش 12 متری مناسب خود را انتخاب کنید. زیرا همانطور که گفتیم طرح و نقش فرش در روحیه افراد موثر بوده و حتی در بزرگتر دیده شده خانه شما نیز تاثیرگزار است. برای مثال فرش 12 متری طرح افشان نه تنها زیبایی بسیار زیادی به خانه شما می‌بخشد بلکه باعث دلبازی و بزرگتر دیده شدن فضای خانه شما نیز می‌شود.

•    ریشه های فرش 12 متری
شاید زیاد به این عامل توجه نشود اما بهم ریختگی ریشه های فرش در زیبایی و نظک خانه بسیار موثر است. امروزه فرش هایی با ریشه های ابریشمی و بافته شده تولید میشوند که زیبایی فرش 12 متری را برای خانه شما دو چندان می‌کند. پس حتما موقع خرید فرش 12 متری به ریشه های فرش توجه کنید.

برای داشتن یک فرش 12 متری با کیفیت که سال های سال بتواند برای ما عمر کند، ما نیازمند توجه به موارد گفته شده هستیم. البته ما تمام این موارد را در مقاله های قبلی به صورت کامل تر و مفصل تر برای شما عزیزان شرح داده ایم تا بهترین انتخاب را موقع خرید فرش 12 متری داشته باشید. پیشنهاد می کنم آن هارا مطالعه کنید تا پس از خرید فرش ماشینی ، بیشتری رضایت را از آن داشته باشید.