فرش طرح ریزماهی کرم 1500 شانه تراکم 4500 - فرش کاشان